สารบัญ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (02/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/02/61) ราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (01/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (31/1/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง