สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ประมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT BEBIG รุ่น Multi Source SN 481 จำนวน ๑ เครื่อง

• (13/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อ น้ำยาล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ 450 ML (GEL, HAND WASH) จำนวน ๕,๖๐๐ BT

• (13/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ Corona virus จำนวน 29 ชุด

• (06/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Lingear Accelerator) ยี่ห้อ VARIAN รุ่น Clinac iX SN 5785 จำนวน ๑ เครื่อง

• (31/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อ Suction wall type จำนวน 50 EA

• (24/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย (ชนิดปัญญาประดิษฐ์ แบบที่ ๑) จำนวน ๔ ชุด

• (23/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อCIRCUIT, VENTILATOR, DISPOSABLE จำนวน 600 SE

• (01/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัสร่างกาย (แบบที่ 1) จำนวน 500 EA

• (01/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อถุงมือตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน ๒ รายการ

• (14/05/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา denosumab 60 mg/ml injection 1 ml (1 BX x1 SYRING) จำนวน 866 BX

• (05/05/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน 1 เครื่อง

• (30/03/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (VIDEO LARYNGOSCOPE) จำนวน ๒ ชุด

• (24/03/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมระบบปฏิบัติการชุดประมวลผลเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

• (19/03/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา 1 เครื่องจำนวน 36 รายการ จำนวน 1 งาน

• (28/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิสำหรับคัดกรองผู้ป่วย จำนวน ๒ SE

• (26/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 2 รายการ

• (26/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 2 รายการ

• (05/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 2 รายการ

• (04/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา AZILSARTAN TABLET 40 MG (1 BX/28 TB) จำนวน 5,000 BX

• (03/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 5 รายการ

• (27/01/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 4 รายการ

• (28/12/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 3 รายการ

• (19/12/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา 

• (04/12/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 2 รายการ 

• (03/12/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา LINAGLIPTIN 5 MG, (1 BX/30 TB) จำนวน 1,000 BX

• (29/11/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (28/11/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง EZETIMIBE 10 MG, SIMVASTATIN 20 MG (1 BX/30 TB) จำนวน ๒,๕๐๐ TB

• (25/11/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น AERO DR ของ รพ.กองบิน บน.๑, รพ.กองบิน บน.๔, รพ.กองบิน บน.๗, รพ.กองบิน บน.๒๑ จำนวน ๔ งาน

• (22/11/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา EMPAGLIFLOZIN AND LINAGLIPTIN,10/5 MG จำนวน 15,000 TB

• (27/09/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.จำนวน 1 งาน

• (15/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (13/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (07/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (06/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (02/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (30/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (26/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (24/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (22/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (18/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (11/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (09/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (08/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (05/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (03/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (01/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (28/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (26/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (25/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (20/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (17/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (16/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (13/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (10/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (07/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (18/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (01/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/03/62) ราคากลาง การจัดซื้อระบบฝึกการมองเห็นในเวลากลางคืนและฝึกการใช้กล้องมองกลางคืนสำหรับเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพ  การบิน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• (15/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (05/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (28/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (27/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (13/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (05/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (31/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (24/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (24/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

• (26/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

• (19/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

 • (15/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (14/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (09/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

.• (08/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (07/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (06/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (05/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

 • (01/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

 • (30/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (29/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (24/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (19/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (18/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (12/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (10/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (27/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

.• (25/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (21/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (20/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (18/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (31/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (05/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (02/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

 • (30/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (04/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (10/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (17/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (19/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (25/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (27/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ


 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (02/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/02/61) ราคากลางวิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (01/02/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (31/1/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

 


 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/01/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/12/60)ราคากลาง เฉพาะเจาะจง

• (20/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง


 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง


• (08/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (01/12/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (24/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (13/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (13/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

 


 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (01/11/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (24/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

 


 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (02/10/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/09/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/09/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/09/60) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง