สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

 

• (18/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา   DAPAGLIFLOZIN TABLET 10 MG, 30 TABLET/BOX จำนวน ๑,๘๓๐ BX เลขที่ 014/67 ฉ.  

• (18/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา  DAPAGLIFLOZIN AND METFORMIN HCL EXTENDED RELEASE TABLET,
   10 MG/1000 MG,UNIT DOSE,28’S จำนวน ๒,๑๔๐ BX
เลขที่ 013/67 ฉ.
  

• (16/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา RYTHROPOIETIN BETA INJECTION,PREFILL SYRINGE,5000 IU,0.3 ML,6’S
จำนวน ๒๐๐ BX เลขที่ 018/67 ฉ.
 

• (12/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา  ATORVASTATIN 20 MG/EZETIMIBE 10 MG จำนวน ๕๔,๐๐๐ TB เลขที่ 010/67 ฉ.  

• (12/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา  VARICELLA VIRUS VACCINE LIVE 0.5 ML,(1 BX/1 VIAL) จำนวน ๗๐๐ VI เลขที่ 009/67 ฉ.  

• (10/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา EZETOMIBE 10 MG, ATORVASTATIN 10 MG TABLET, 30S จำนวน ๒,๐๐๐ BX เลขที่ 015/67 ฉ.  

• (03/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา PNEUMOCOCCAL VACCINE, CONJUGATED 13 VALENCE 0.5 ML, (1 BX/1 SYRINGE) จำนวน ๗๐๐ BX เลขที่ 011/67 ฉ.

• (02/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา AZILSARTAN TABLET 40 MG, STRIP, 28'S จำนวน ๖,๑๒๐ BX เลขที่ 017/67 ฉ.

• (02/10/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG, PIOGLITAZONE 30 MG TABLET จำนวน ๒,๐๐๐ BX เลขที่ 012/67 ฉ. 

• (29/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา LINAGLIPTIN ๒๐ MG จำนวน ๒,๙๐๐ BX เลขที่ 006/67 ฉ.

• (29/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.จํานวน ๑ งาน เลขที่ 204/67 จฉ.

• (29/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา AZILSARTAN MEDOXOMIL TABLET 40 MG จำนวน ๘๔,๐๐๐ TB เลขที่ 003/67 ฉ.

• (28/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา AZILSARTAN MEDOXOMIL 40 MG/CHLORTALIDONE 12.5 MG จำนวน ๑,๗๐๐ BX เลขที่ 002/67 ฉ.

• (28/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG จำนวน ๑,๕๐๐ BX เลขที่ 001/67 ฉ.

• (27/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG จำนวน ๑,๒๕๐ BX เลขที่ 007/67 ฉ.  

• (27/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG/PIOGLITAZONE 15 MG จำนวน ๑,๐๐๐ BX เลขที่ 004/67 ฉ.

• (26/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา AMLODIPINE 5 MG/VALSARTAN 160 MG จำนวน ๒,๗๐๐ BX เลขที่ 005/67 ฉ.

(13/09/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน AIRFOX -ASDจำนวน 1 งาน เลขที่ 94/67จฉ 

(31/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  ซื้อวัสดุ TUBE X-RAY 180 DEG (5H9191A) จำนวน ๑ ชุด เลขที่ 723/66ฉ

(24/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน
พร้อมเครื่องผลิตอากาศเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๓๒ เครื่อง
เลขที่ 059/67จฉ

(22/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องจำลองภาพการฉายรังสี (SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E.
รุ่น DISCOVERY CT590RT จำนวน ๑ เคร่ือง
เลขที่ 052/67จฉ

(22/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๑๒๘ สไลด์ ยี่ห้อ G.E.
รุ่น Revolution EVO จำนวน ๑ เครื่อง  
เลขที่ 050/67จฉ

(22/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (X-RAY APPARATUSSET,DIGITAL,RADIOGRAPHIC,MEDICAL,MOBILE) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX-REVOLUTION ยี่ห้อ G.E.
รุ่น Revolution EVOหมายเลข ๔๒๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 049/67จฉ
 

(10/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (X-RAY APPARATUS SET,DIGITAL,RADIOGRAPHIC,MEDICAL,MOBILE) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX-REVOLUTION หมายเลข ๒๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 037/67จฉ

(10/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบภาพนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการฉายรังสีเชิงปริมาตรแบบหมุนสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (Image Guided Radiation Therapy Set with Volumetric Modulated Arc Therapy System for High Energy Linear Accelerator)    ยี่ห้อ VARIAN รุ่น Clinac Linear Accelerator, Upgrade on broadimage (OBI) Rapidarc/Varian Medical System จำนวน ๑ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 036/67จฉ

(10/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา  เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับรักษาคนไข้โรคมะเร็ง (LINEAR ACCELERATOR INTENSITY MODULATED RADIATION THERAPY) (MRT) ยี่ห้อ VARIAN รุ่น CLINAC IX จำนวน ๑ เครื่อง  เลขที่ 035/67จฉ

(10/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัววัด (SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHYSPECT) ยี่ห้อ G.E. รุ่น INFINIAจำนวน ๑ เครื่อง  เลขที่ 034/67จฉ

(10/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดี่ยวและระบบสร้างภาพ 3 มิติ (Single Plane Digital Subtraction Angiography With 3D Angiography) แบบแขวนเพดาน ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Azurion 7C20 จำนวน ๑ เครื่อง  เลขที่ 032/67จฉ

(4/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอลและเคร่ืองเอ็กซเรย์ ระบบดิจิตอล (COMPUTED RADIOGRAPHY AND DIGITAL RADIOGRAPHY) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX-EVOLUTION จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 030/67จฉ

(4/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูงโคบอล์ท 60 (HIGH DOSE RATE) ยี่ห้อ IBT BEBIG รุ่น MULTI SOURCE จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 028/67จฉ

• (3/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา  เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล (FULL FIELD DIGITAL MAMMOGRAPHY) ยี่ห้อ G.E. รุ่น SENOGRAPHE ESSENTIAL จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 033/67จฉ 

• (3/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ (DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX-EVOLUTION จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ 029/67จฉ 

(3/08/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ MULTISLICE (COMPUTED TOMOGRAPHY,MEDICAL) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM DEFINITION AS+EXCEL EDITION จำนวน ๑ เครื่องเลขที่ 031/67จฉ

• (17/07/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างซ่อม เครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์แบบสีเขียว แบบ PATTERN SCAN ยี่ห้อ ELLEX รุ่น Intergre Pro Scan จำนวน ๑ SE

• (08/06/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา MELATONIN 2 MG PROLONGED-RELEASE TABLET (1 BX30 TB) จำนวน 2,760 BX

• (27/04/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา LIMAPROST 5 MCG TABLET (1 BX/210 TB) จำนวน ๙๕๐ BX

• (16/03/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ

• (20/01/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา ERYTHROPOIETIN BETA INJECTION,PREFILL SYRINGE,5000 IU,0.3 ML,6’S จำนวน ๒๐๐ BX 

• (19/01/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG+ PIOGLITAZONE 30 MG TABLET (1 BX/28 TB)

• (19/01/66) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา CANAGLIFLOZIN 100 MG TABLET จำนวน ๓๑,๕๐๐ TB 

• (15/12/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน ชนิดมีระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้ ยี่ห้อ Drager รุ่น Savina 300 จำนวน ๑๕ เครื่อง

(14/12/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๒๑ เครื่อง

(09/12/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๓๒ เครื่อง

(7/11/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยาATORVASTATIN 10 MG + EZETIMIBE 10 MG FILM – COATED TABLET จำนวน ๒,๐๐๐ BX

(3/11/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG/PIOGLITAZONE 15 MG (1 BX/28TB) จำนวน ๑,๑๒๕ BX

(3/11/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา TENELIGLIPTIN 20 MG (1 BX/30TB) จำนวน ๒,๔๐๐ BX

(3/11/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา AMLODIPINE 5/VALSARTAN 160 MG (1 BX/28TB) จำนวน ๔,๐๐๐ BX

(3/11/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา AZILSARTAN MEDOXOMIL TABLET 40 MG(1 BX/28TB) จำนวน ๓,๒๑๕ BX

• (3/11/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา AZILSARTAN MEDOXOMIL 40 MG/CHLORTALIDONE12.5 MG(1 BX/28TB) จำนวน ๓,๒๑๕ BX

 • (3/11/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ

• (31/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN 1000 MG EXTENDED-RELEASE TABLET จำนวน ๒,๑๔๒ BX

• (31/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG TABLET จำนวน ๑,๗๓๐ BX

• (31/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG TABLET จำนวน ๑,๘๓๐ BX

• (31/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา AZILSARTAN 40 MG TABLET จำนวน ๖,๑๒๐ BX

• (31/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา CITICOLINE 100 MG/1 ML ORAL DROPS, SOLUTION, 30  ML BOTTLE จำนวน ๒,๕๗๐ BT

• (31/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา SEMAGLUTIDE INJECTION, 1.34 MG/ML, 0.19 ML จำนวน ๒๗๐ BX  

• (31/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา SEMAGLUTIDE INJECTION, 1.34 MG/ML, 0.74 ML จำนวน ๔๖๐ BX

• (21/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ

• (03/10/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.จำนวน ๑ งาน

•  21/09/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน AIRFOX ASD จำนวน ๑ งาน

•  20/09/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา EMPAGLIFLOZIN 10 MG TABLET (1 BX/30 TB) จำนวน ๑,๒๕๐ BX

•  19/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution จำนวน ๑ เครื่อง

•  19/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ G.E. รุ่น Difinium 600 Edition จำนวน ๑ เครื่อง

•  19/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ๑๒๘ สไลค์ ยี่ห้อ G.E. รุ่น Revolution EVO จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มประสิทธิภาพการฉายรังสีเชิงปริมาตรแบบหมุนสำหรับการเร่งอนุภาคพลังงานสูง ยี่ห้อ VARIAN รุ่น Clinac Linear Accelerator, Upgrade on broadimage (OBI) : Rapidarc/Varian Medical System จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomogrphy) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น Somatom Definition AS+Excel Edition จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Revolution SN 2009 จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX-Revolution SN 2009 จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX-Revolution หมายเลข ๔๒๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E. รุ่น Senographe Essential จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ชนิด ๒ หัวตรวจ (Single Photon Emission Computed Tomogrephy:Spect) ยี่ห้อ G.E. รุ่น INFINIA จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT Simulator) ยี่ห้อ G.E.รุ่น Discovery CT590RT จำนวน ๑ เครื่อง

•  10/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura Xper FD20 จำนวน ๑ ชุด

•  05/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดี่ยวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ (Single Plane Digotal Subtraction Angiography With 3D Angiography) แบบแขวนเพดาน ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Azurion 7C20 จำนวน ๑ เครื่อง

•  05/08/65ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT BEBIG รุ่น Multi Source จำนวน ๑ เครื่อง

• (05/07/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา 1,4 BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER CROSSLINKED HYALURONATE SODIUMยา 1,4 BUTANEDIOL DIGLYCIDYL ETHER CROSSLINKED HYALURONATE SODIUMINTRA-ARTICULAR INJ 60 MG/3 ML PREFILLED SYRINGE จำนวน ๔๒๐ SYRINGE

• (05/07/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา ERYTHROPOIETIN BETA (EPOETIN BETA) STERILE SOL 5,000 IU/0.3 ML PRE-FILLED SYRINGE (1 BX/6 SYRINGE) จำนวน ๑๘๐ BX

•  ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อชุดปฐมพยาบาลประจำบ้าน ๗ รายการ จำนวน ๑๐,๐๐๐ SE

•  ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ชนิด Lyophilized จำนวน ๘,๖๔๐ ชุด

•  ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ ETHYL ALCOHOL, 70%, 20 L จำนวน 407 BT

•  ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ ETHYL ALCOHOL, 70%, 20 L จำนวน 500 GL

• (16/03/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG + METFORMIN HYDROCHLORIDE 1 G EXTENDED RELEASE TABLET (1 BX/28 TB) จำนวน ๑,๗๐๐ BX 

• (21/01/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา SEMAGLUTIDE SOL.FOR INJECTION (0.25 MG/0.19 ML) จำนวน ๒๒๕ BX

• (21/01/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG TABLET (1 BX/30 TB) จำนวน ๑,๑๐๐ BX

• (21/01/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา SEMAGLUTIDE SOL.FOR INJECTION (1 MG/0.74 ML) จำนวน ๓๔๕ BX

• (17/01/65) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ TEST KIT,RAPID ANTIGEN SARS-COV2 DETERMINATION จำนวน ๑๐,๐๐๐ TE

• (25/11/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ TEST KIT,RAPID ANTIGEN SARS-COV2 DETERMINATION จำนวน ๑๐,๐๐๐ TE

• (22/11/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา จำนวน ๔ รายการ

• (02/11/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG (1 BX/30 TB) จำนวน ๘๕๐ BX

• (02/11/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา AMLODIPINE 10 MG./VALSARTAN 160 MG./HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG.(1BX/28 TB) จำนวน ๒,๖๘๑ BX

• (01/11/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา AZILSARTAN MEDOXOMIL TABLET 40 MG (1 BX/28 TB) จำนวน ๓,๒๑๕ BX

• (29/10/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา AMLODIPINE 5 MG.VALSARTAN 160 MG.(1 BX/28 TB) จำนวน ๓,๒๑๔ BX

• (29/10/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา VILDAGLIPTIN 50 MG,/METFORMIN 1000 MG (1 BX/60 TB) จำนวน ๑,๑๒๕ BX

• (29/10/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา จำนวน ๔ รายการ

• (29/10/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา จำนวน ๕ รายการ 

• (29/10/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา ALOGLIPTIN 25 MG,PIOGLITAZONE 15 MG (1BX/28 TB) จำนวน ๑,๐๗๑ BX

• (29/10/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG. (1 BX/30 TB) จำนวน ๕๐๐ BX

• (27/09/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB GL-1000 II จำนวน ๑ งาน

• (27/09/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน AIRFOX ASD จำนวน ๑ งาน

• (17/09/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ TEST KIT ,RAPID ANTIGEN SARS-COV2 DETERMINATION จำนวน ๑๐,๐๐๐ TE

• (10/09/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (แบบที่ ๕) จํานวน ๙๓๑ EA

• (09/09/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ ชุดน้ำยาสําหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ชนิด Lyophilized จํานวน ๒,๐๑๖ EA

• (09/09/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ TEST KIT,RAPID ANTIGEN SARS-COV๒ DETERMINATION จำนวน ๘,๕๔๐ TE

• (08/09/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ ชุดน้ำยาสําหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ชนิด Lyophilized จํานวน ๖,๖๒๔ EA

• (07/09/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การซื้อ COVERALL,MEDICAL PROTECTIVE,TYPE 4B,DISPOSABLE จำนวน ๗,๒๐๐ EA

• (19/08/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.จำนวน ๑ งาน

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ETHYL ALCOHOL,70%,20 L จำนวน ๕๐๐ GL

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN 5640 จำนวน ๑ เครื่อง

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Evolution SN 5713 จำนวน ๑ เครื่อง

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น INSPIRATION จำนวน ๓๐ เครื่อง

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๓๒ เครื่อง

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiogrephy) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น DRX Revolution SN 2009 จำนวน ๑ เครื่อง

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ (Single Photon Emission Computed Tomography:Spect) ยี่ห้อ G.E.รุ่น INFINIA SN 17673 จำนวน ๑ เครื่อง

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ G.E.รุ่น Difinium 6000 Editiion SN.86139 HL3 จำนวน ๑ เครื่อง

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ชุดระบบการจัดเก็บและเรียกแสดงภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล (PACS) ยี่ห้อ CARESTREAM รุ่น Vue PACS จำนวน ๑ ชุด

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E.รุ่น Senographe Essential SN 608891 BU8 จำนวน ๑ เครื่อง

• (30/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT Simulator) ยี่ห้อ G.E.รุ่น Discovary CT590RT SN.339731HM2 จำนวน ๑ เครื่อง

• (23/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ G.E.รุ่น LOGIQE9 หมายเลข 119990 US 0 ,หมายเลข 112991 US 5 และ หมายเลข 119991 US 8 จำนวน ๓ เครื่อง

• (23/07/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือด   พร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ Philips รุ่น Allura Xper FD20 SN.722012/849 จำนวน ๑ ชุด

• (08/06/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อSYRINGE, TUBERCULIN, 1 CC,WITH NEEDLE,NO.26x1/2 IN,DISPOSABLE จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ EA

• (02/03/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา QUADRIVALENT INFLUENZA VACCINE (SPLIT VIRION INACTIVATED) (1 BX/1 VIAL) จำนวน ๓,๕๐๐ BX

• (23/02/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับห้องนักบินและห้องโดยสาร, 5L จำนวน ๓๒๐ GL

• (21/01/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือดพร้อมระบบควบคุมความเย็น จำนวน ๑ เครื่อง

• (20/01/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา AMLODIPINE 10 MG./VALSARTAN 160 MG./HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG.(1 BX/28 TB) จำนวน ๔,๐๐๐ BX

• (12/01/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา จำนวน ๔ รายการ

• (06/01/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทและสมองพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ (Endoscopic neurosurgery) จำนวน ๑ ชุด

• (06/01/64) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา EZETIMIBE 10 MG./SIMVASTATIN 20 MG.(1 BX/30 TB) จำนวน ๒,๐๐๐ BX

• (29/12/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา จำนวน ๕ เรื่อง

• (29/12/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG.(1 BX/30 TB) จำนวน ๘๐๐ BX

• (29/12/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา EMPAGLIFLOZIN AND LINAGLIPTIN, 10 MG/5 MG.จำนวน ๑๒,๐๐๐ TB

• (29/12/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา GLIMEPIRIDE 2 MG, METFORMIN HCL 500 MG.PROLONGED-RELEASE TABLET.(1 BX/30 TB) จำนวน ๙๐,๐๐๐ TB

• (23/12/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา จำนวน ๕ รายการ

• (19/12/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อยา METADOXINE 500 MG.(1 BX/100 TB) จำนวน ๓๐๐ BX

• (22/10/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ฯลฯ จำนวน ๔ SE

• (22/10/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ฯลฯ จำนวน ๓ SE

• (14/10/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างปรับปรุงห้องผู้ป่วยวิกฤตความดันลบรองรับ COVID -19 จำนวน ๑ งาน

• (29/09/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ อาคารภายใน พอ.จำนวน ๑ งาน

• (28/09/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน AIRFOX ASD จำนวน ๑ งาน

• (28/09/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB GL-1000 II จำนวน ๑ งาน 

• (27/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E.รุ่น Senographe Essential SN 608891 BU8 จำนวน ๑ เครื่อง

• (25/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อ GOWN, HOSPITAL PERSONNEL, FULL LENGTH, FLUID RESISTANT, DISPOSABLE จำนวน ๔๐,๐๐๐ EA

• (14/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ประมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT BEBIG รุ่น Multi Source SN 481 จำนวน ๑ เครื่อง

• (13/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อ น้ำยาล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ 450 ML (GEL, HAND WASH) จำนวน ๕,๖๐๐ BT

• (13/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาเชื้อ Corona virus จำนวน 29 ชุด

• (06/08/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง (High Energy Lingear Accelerator) ยี่ห้อ VARIAN รุ่น Clinac iX SN 5785 จำนวน ๑ เครื่อง

• (31/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อ Suction wall type จำนวน 50 EA

• (24/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อชุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย (ชนิดปัญญาประดิษฐ์ แบบที่ ๑) จำนวน ๔ ชุด

• (23/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อCIRCUIT, VENTILATOR, DISPOSABLE จำนวน 600 SE

• (01/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัสร่างกาย (แบบที่ 1) จำนวน 500 EA

• (01/07/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อถุงมือตรวจวินิจฉัยโรค จำนวน ๒ รายการ

• (14/05/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา denosumab 60 mg/ml injection 1 ml (1 BX x1 SYRING) จำนวน 866 BX

• (05/05/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) จำนวน 1 เครื่อง

• (30/03/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (VIDEO LARYNGOSCOPE) จำนวน ๒ ชุด

• (24/03/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง พร้อมระบบปฏิบัติการชุดประมวลผลเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติและอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

• (19/03/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 เทสลา 1 เครื่องจำนวน 36 รายการ จำนวน 1 งาน

• (28/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิสำหรับคัดกรองผู้ป่วย จำนวน ๒ SE

• (26/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 2 รายการ

• (26/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 2 รายการ

• (05/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 2 รายการ

• (04/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา AZILSARTAN TABLET 40 MG (1 BX/28 TB) จำนวน 5,000 BX

• (03/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 5 รายการ

• (02/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา AZILSARTAN MEDOXOMIL TABLET 40 MG.(1 BX/28 TB) จำนวน 3,500 BX

• (01/02/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา DAPAGLIFLOZIN 10 MG.(1 BX/30 TB) จำนวน 500 BX

• (27/01/63) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 4 รายการ

• (28/12/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 3 รายการ

• (19/12/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา 

• (04/12/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา จำนวน 2 รายการ 

• (03/12/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ยา LINAGLIPTIN 5 MG, (1 BX/30 TB) จำนวน 1,000 BX

• (29/11/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (28/11/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง EZETIMIBE 10 MG, SIMVASTATIN 20 MG (1 BX/30 TB) จำนวน ๒,๕๐๐ TB

• (25/11/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมอะไหล่) ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น AERO DR ของ รพ.กองบิน บน.๑, รพ.กองบิน บน.๔, รพ.กองบิน บน.๗, รพ.กองบิน บน.๒๑ จำนวน ๔ งาน

• (22/11/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อยา EMPAGLIFLOZIN AND LINAGLIPTIN,10/5 MG จำนวน 15,000 TB

• (27/09/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.จำนวน 1 งาน

• (15/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (13/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (07/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (06/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (02/08/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (30/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (26/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (24/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (22/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (18/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (11/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (09/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (08/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (05/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (03/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (01/07/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (28/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (26/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (25/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (20/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/06/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (17/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (16/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (13/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (10/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (07/05/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (18/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (01/04/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/03/62) ราคากลาง การจัดซื้อระบบฝึกการมองเห็นในเวลากลางคืนและฝึกการใช้กล้องมองกลางคืนสำหรับเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพ  การบิน จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

• (15/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (05/03/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (28/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

• (27/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (13/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (05/02/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (31/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (24/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/01/62) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (24/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/12/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

• (26/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

• (19/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

 • (15/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (14/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (09/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

.• (08/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (07/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (06/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

.• (05/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง  

 • (01/11/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

 • (30/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (29/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (24/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (19/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (18/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (12/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (10/10/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (27/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง 

.• (25/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (21/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

.• (20/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (18/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (03/09/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (31/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (29/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (27/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (23/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (09/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (07/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/08/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (26/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (20/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (19/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (11/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (10/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (06/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/07/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (22/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (21/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (15/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (14/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (12/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (08/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (05/06/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (25/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (17/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (16/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (04/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (02/05/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

• (28/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะจง

 • (30/03/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (04/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (10/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (17/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (19/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (25/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (27/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ

• (30/04/61) ราคากลาง วิธีเฉพาะเจาะ