สารบัญ

 logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แบบวิธีพิเศษ

• (20 ก.ค.58) ซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิสำหรับคัดกรองผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง

• จ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ปี ๕๙

• ซื้อยา จำนวน ๑๒ รายการ

• ซื้อยา AMLODIPINE 5 mg.VALSARTAN 160 mg.HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg.

• ซื้อยา MANIDIPINE 10 mg. (1 BX./100 TB.)

• ซื้อยา EZETIMIBE 10 mg.

• จ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศทางการแพทย์