สารบัญ


• สอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้ (วันที่ ๓ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๑๑ รายการ (วันที่ ๒๔ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา AMLODIPINE 5 mg./VALSARTAN 160 mg.(วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ (วันที่ ๒๑ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดให้ออกซิเจนชนิด DISPOSABLE STERILE WATER WITH ADAPTOR 320-450 ml. (วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแบบเคลื่อนที่ได้ (วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรมแบบพื้นฐาน (วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เปลสนาม ชนิดพับ ๓ ท่อน ผ้าทนไฟ (วันที่ ๙ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ (วันที่ ๙ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ CATHETER,SUCTION,NO.14,CLOSED SYSTEM [สายดูดเสมหะ] (วันที่ ๙ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดัน (วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ กระเป๋าบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดสะพายหลัง (วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์ฟัน (วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เปลสนาม (วันที่ ๘ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ PLUG,EAR,FREE SIZE (EAR PLUG) ( วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบแรงดันไอน้้าแบบอัตโนมัติ (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ ลิตร) (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา LERCANIDIPINE HCL 10 mg. (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา SAXAGLIPTIN METFORMIN 5 mg./1000 mg. (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)