สารบัญ


• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ (วันที่ ๕ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาซื้อ หน้ากากป้องกันสารเคมี – ชีวะทางทหาร จำนวน ๓๐ ชุด (วันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชาย อาคารกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (วันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจวัดสารพิษชนิดมือถือพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๔ ธ.ค.๕๗)

• สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องบรรยาย กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ๑ (วันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดหุ่นจาลองอวัยวะภายในร่างกาย จำนวน ๑ ชุด (วันที่ ๒๗ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำข้าราชการ ร้อยพลพยาบาล กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (วันที่ ๒๕ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๒๙ รายการ (วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อยา METADOXINE 500 mg. (วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาจ้างซ่อมภายนอก HYPERBARIC CHAMBER รุ่น 6/2/6 จำนวน ๑ เครื่อง (วันที่ ๗ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๕ รายการ (วันที่ ๕ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือตรวจรักษาทางทันตกรรมแบบพื้นฐาน จำนวน ๒ ชุด(วันที่ ๕ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๒ ชุด (วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ (วันที่ ๔ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน GYROLAB GL-1000 (วันที่ ๓ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดเล็ก (วันที่ ๓ พ.ย.๕๗)

• สอบราคาซื้อ ตู้ปลอดเชื้อ (biological safety cabinet) (วันที่ ๓ พ.ย.๕๗)