สารบัญ


• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomography ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM Definition AS+Excel Edition SN.65771) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๖๐ (๔ ก.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจประเมินการมองเห็นแยก สี แสงและความคมชัด จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๗/๕๙ (๙ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๕/๕๙ (๘ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดลานสายตาและโรคต้อหินแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๔/๕๙ (๘ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้อ อะไหล่ซ่อมเครื่องฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX® ASD) จำนวน ๑๙ รายการ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๖/๕๙ (๕ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมห้องปรับอากาศความกดดันสูง (HYPERBARIC CHAMBER) จำนวน ๓๐ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๓/๕๙ (วันที่ ๑ ก.พ.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดสายตาและความโค้งของกระจกตาแบบอัตโนมัติ (Auto Refracto Keratometer) จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๒/๕๙ (วันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา METADOXINE 500 MG. (1BX./100 TB.)(วันที่ ๒๙ ธ.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ เลขที่ ๑๐/๕๙ (วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๘)

• สอบราคาซื้อชุดจัดเก็บเวชภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด (วันที่ ๑๒ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX-ASD) (วันที่ ๙ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๓ รายการ (วันที่ ๗ ต.ค.๕๘)

• จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E. รุ่น DISCOVERY CT590RT SN.339731HM2 เอกสารเลขที่ ๐๒/๕๙ (วันที่ ๖ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.481 เอกสารเลขที่ ๐๓/๕๙ (วันที่ ๖ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแช่แข็ง (Frozen Section)เอกสารเลขที่ ๐๗/๕๙(วันที่ ๐๑ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อ น้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ (วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘)

• สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ เกสารเลขที่ ๐๕/๕๙ (วันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี Nucleic Acid Amplification Testing (NAT) จำนวน ๔,๕๐๐ หลอด เอกสารเลขที่๐๔/๕๙ (๓๐ ก.ย.๕๘)