สารบัญ


• สอบราคาซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๘/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๑/๖๐ (๘ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๑/๖๐ (๕ ก.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๗ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๗/๖๐ (๒๖ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้้ายาตรวจคัดกรอง HIV/HCV/HBV ด้วยวิธี NUCLEIC ACID AMPLIFICATION TESTING (NAT) จำนวน ๔,๕๐๐ TU ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๘/๖๐ (๒๖ ส.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๑๕ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๙/๖๐ (๒๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๑๕ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๖/๖๐ (๑๑ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด จำนวน ๒๕ รายการ เลขที่ ๕/๖๐ (๙ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๕/๖๐ (๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๔/๖๐(๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E. รุ่นDISCOVERY CT590RT SN.339731HM2 จำนวน ๑ เครื่อง เลขที่ ๓/๖๐ (๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๘/๕๙ (๔ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๔/๖๐ (๔ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ เลขที่ ๓/๖๐ (๓ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ เลขที่ ๒/๖๐ (๓ ส.ค.๕๙)

• จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๖๐ (๓ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๖๐ (๒๖ ก.ค.๕๙)

• สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาเช่าเลขที่ ๑/๖๐ (๑๕ ก.ค.๕๙)