สารบัญ

 

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๗/๖๐ (๒๓ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อชุดกล่องบรรจุเวชบริภัณฑ์สำหรับเคลื่อนย้ายชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๔/๖๐ (๒๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติแบบ Dry Chem จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๓/๖๐ (๒๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย จำนวน ๑ ระบบ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๒/๖๐ (๒๑ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสี แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๖/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัต จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๕/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๙/๖๐ (๓๑ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๔/๖๐ (๒๕ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๓/๖๐ (๑๕ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๒/๖๐ (๑๑ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่อง HYPOBARIC CHAMBER จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๘/๖๐ (๒๖ ต.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑๔/๖๐ (๗ ต.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องตรวจเลือดอัตโนมัติแบบ Dry Chem จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๑/๖๐ (๒๑ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๐/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๙/๖๐ (๑๙ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๒/๖๐ (๑๓ ก.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๓/๖๐ (๑๖ ก.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๔/๖๐ (๑๖ ก.ย.๖๐)