สารบัญ


• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายใน หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๓/๖๐ (๑๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ (Electromyography) จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๖/๖๐

• สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ภายใน หน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๒/๖๐ (๑๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๓๑/๖๐ (๗ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๑/๖๐(๕ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๓๐/๖๐ (๗ พ.ย.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (AIRFOX - ASD) จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๖๐ (๒ ก.ย.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.481 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๘/๖๐ (๒๒ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๑๒ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๗/๖๐(๒๒ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-1000 II) จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๙/๖๐ (๒๒ส.ค.๕๙)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๖/๖๐ (๑๕ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๓ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒๙/๖๐ (๓๑ ต.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๑๐/๖๐ (๒๖ ส.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันภายในลูกตา และวัดความหนาของกระจกตาระบบอัตโนมัติแบบไม่สัมผัสลูกตาชนิดใช้ลมเป่า จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๗/๖๐ (๓ ก.พ.๖๐)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ จำนวน ๘ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๖/๖๐ (๒๖ ธ.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา LINAGLIPTIN 5 MG. (1 BX./30 TB.) จำนวน ๑,๒๐๐ BX ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๕/๖๐ (๒๑ ธ.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้ออะไหล่อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพการบิน (GYROLAB GL-1000 II) จำนวน ๕ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๗/๖๐ (๑๗ ต.ค.๕๙)

• สอบราคาซื้อยา VILDAGLIPTIN 50 MG. METFORMIN 1000 MG. จำนวน ๑,๕๐๐ BX ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒๕/๖๐ (๒๖ ก.ย.๕๙)