สารบัญ


• สอบราคาซื้อ เครื่องมือควบคุมพาหะนำโรค (ชนิดหมอกควัน) (วันที่ ๗ ต.ค.๕๗)

• สอบราคาซื้ออะไหล่ จำนวน ๒ รายการ (๓๑ มีนาคม ๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (Computed Radiography) และเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography) (๖ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาซื้อยา MANIDIPINE 10 mg.(๒ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ (SINGLE PLANE DIGITAL SUBTRACTION ANGIOGRAPHY WITH 3D ANGIOGRAPHY)(๒ มี.ค.๕๘)

• สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาพัสดุสายแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (๒๔ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างซ่อมชุดโรงพยาบาลสนาม (ชุดโรงพยาบาลเคลื่อนที่)(๑๖ ก.พ.๕๘)

• สอบราคาจ้างซ่อมระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (๑๖ ก.พ.๕๘)