สารบัญ

 • สอบราคาซื้อ ยา จำนวน ๔ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔/๖๑ (๒๖ ก.ค.๖๐)


• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียวและระบบสร้างภาพ ๓ มิติ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๐/๖๑ (๑๙ ก.ค.๖๐)

• จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINAจำนวน ๒๒ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๙/๖๑ (๑๘ ก.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๗/๖๑ (๑๘ ก.ค.๖๐)

• สอบราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา จำนวน ๗ รายการ ตามเอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๖/๖๑ (๑๗ ก.ค.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ จำนวน ๒ ราการ ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๗/๖๑ (๓๐ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ ราการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๓/๖๑ (๓๐ มิ.ย.๖๐)

• จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบ Multislice (Computed Tomography) ยี่ห้อ SIEMENS รุ่น SOMATOM Definition AS + Excel Edition SN.65771 ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๘/๖๑ (๒๙ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๒/๖๑ (๒๙ มิ.ย.๖๐)

• lสอบราคาซื้อยา จำนวน ๒ รายการตามเอกสารสอบราคาซื้อที่ ๑/๖๑ (๒๙ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องใส่แร่แบบอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ยี่ห้อ IBT Bebig รุ่น Multi Source SN.481จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๖/๖๑ (๑๙ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจและหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Allura Xper FD20 SN 722012/849 ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๕/๖๑(๑๙ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จำลองภาพ (3D CT SIMULATOR) ยี่ห้อ G.E. รุ่น Discovery CT590RT SN.339731HM2 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๔/๖๑ (๑๕ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เต้านมพร้อมชุดเจาะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล ยี่ห้อ G.E. รุ่น Senographe Essential SN.608891 Bu8 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๓/๖๑ (๑๕ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๕๓ เครื่อง ตามเอกสาร สอบราคาเช่าเลขที่ ๑/๖๑ (๒๐ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ ยี่ห้อ G.E. รุ่น Difinium 6000 Edition SN.86139HL3 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๒/๖๑ (๑๕ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพอวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ หัวตรวจ (SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY : SPECT) ยี่ห้อ G.E. รุ่น INFENIA SN.17673 จำนวน ๑ เครื่อง ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๖๑ (๑๕ มิ.ย.๖๐)

• สอบราคาจ้างขุดลอกคูระบายน้ำและปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑ งาน ตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑๔/๖๐ (๗ ต.ค.๕๙)