เว็บที่น่าสนใจ

 Logo Line

  

icon bullet blue หน่วยงานกรมแพทย์ทหารอากาศ อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์
    กรมแพทย์ทหารอากาศ
    โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
    โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
    โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
    วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
     
 icon bullet blueหน่วยงานกรมแพทย์ทหารอากาศ อินทราเน็ตเว็บไซต์
    ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ (ศปพ.พอ.)
    กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวป.พอ.)
    กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวก.พอ.)
    กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวภ.พอ.)
    
      
icon bullet blue อินทราเน็ตเว็บไซต์  กรมแพทย์ทหารอากาศ
    - KM พอ. (http://medical.km.is.rtaf.mi.th)
    - KM Portal พอ. (http://medical.km.rtaf.mi.th)  และ KM Portal ทอ. http://portal.km.rtaf.mi.th
    - อินทราเน็ตเว็บไซต์ พอ. (http://www.medical.is.rtaf.mi.th)
    - E-learning พอ. (https://medical-elearning.rtaf.mi.th/login/index.php)
    - วารสารแพทยสารทหารอากาศ (http://www.medicalgazette.rtaf.mi.th)
 
icon bullet blue หน่วยงานทางการแพทย์
   - สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
   - กรมแพทย์ทหารบก
   - กรมแพทย์ทหารเรือ
   - สำนักงานแพทย์ใหญ่ (รพ.ตำรวจ)
   - วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
   วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
   - กระทรวงสาธารณสุข
   - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
   - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   - โรงงานเภสัชกรรมทหาร
   - แพทยสารทหารอากาศ
 

 
Logo Line