พระจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมสัมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่
๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ และประทานโล่รางวัลให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่นโดย จก.พอ.เฝ้ารับเสด็จ และเป็นผู้แทน พอ. รับประทานโล่ห์รางวัล ใน
การนี้ ผอ.กวก.พอ.ได้เป็นผู้ถวายรายงานประจำบูธนิทรรศการองค์กรคุณธรรมของ พอ. และนอกจากนี้ น.อ.วิษณุ ภู่ทอง ได้รับมอบใบเกียรติบัตร เครือค่ายโรง
พยาบาลคุณธรรมดีเด่น จาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในงานประชุมสัมนาฯครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

1

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.หญิง พรเพ็ญ  แก้วกล นทสส.พอ. โทร 2-0008