สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์มอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์ ชนิดเท้าเหยียบ ให้แก่โรงพยาบาล ๖ แห่ง ดังนี้         
  ๑.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  ๒.โรงพยาบาลศิริราช
  ๓.โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ๔.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  ๕.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  ๖.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
โดยได้รับพระราชทานโรงพยาบาลละ ๑๐ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการ โดยมีนาวาอากาศเอกหญิง อิศรญา สุขเจริญ รองผู้อำนวยการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 

1

2

3

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008