พลอากาศตรีเกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารอากาศปี ๖๓  ในวันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๐๐
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ฯจำนวน ๓๐ คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดของกรมแพทย์ฯมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบุคลากรรับรู้ให้ความร่วมมือ มีความเข้าใจในยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดของกองทัพอากาศและกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
812563 ๒๐๐๑๑๐ 0063
 
 812563 ๒๐๐๑๑๐ 0060
 
812563 ๒๐๐๑๑๐ 0015
 
812563 ๒๐๐๑๑๐ 0045
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา  ช่วยฯ นทสส.พอ. โทร 2-0008