พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม รงค์วันเอดส์โลกกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒” จัดโดยคณก.ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ. โดย พลอากาศโท นฤพล จักรกลม รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานคณก.ฯ กิจกรรมมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ หอประชุม ทอ. วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ให้กับกำลังพล ทอ. นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และเยาวชน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ รวมทั้งให้การสนับสนุน ร่วมมือร่วมใจกัน จากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อยุติปัญหาเอดส์ ตามคำขวัญวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๖๒ “Communities Make the Difference รวมพลังชุมชนยุติเอดส์” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายความรู้ เรื่อง "บทบาทของเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) การแสดงของนักเรียนจ่าอากาศ และ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ตลอดจนนิทรรศการจาก สวบ.ทอ. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และ รร.จ่าอากาศ ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำลังพล ทอ. นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ ประชาชน และ นักเรียนมัธยมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกองทัพอากาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐ คน
 
28112562 ๑๙๑๒๐๒ 0017
 
28112562 ๑๙๑๒๐๒ 0097
 
28112562 ๑๙๑๒๐๒ 0098
 
28112562 ๑๙๑๒๐๒ 0134
 
 
  
 
 
ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008