พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ “พอ.Healthy Organization Fair ประจำปี ๒๐๑๙” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร พอ.มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดแรงจูงใจ โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ “Healthy Organization” ในกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่องค์กรสุขภาพดีของกรมแพทย์ทหารอากาศ" โดย น.อ.หญิง ปัญจฉัตร รัตนมงคล ผอ.กวป.พอ.เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานภาพรวมของพอ.และมีการนำเสนอจากอีก ๕ นขต.พอ.ได้แก่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ, รพ.จันทรุเบกษา, ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ, รพ.ทหารอากาศสีกัน และ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โดย นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขานุการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง (สสส.) ร่วมฟังการนำเสนอ ในงานมีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ พอ. และ นขต.พอ.ที่นำเสนอ นอกจากนี้กิจกรรม ยังประกอบด้วยการออกร้านตลาดนัดอาหารสุขภาพ อาหารว่างสุขภาพ บอร์ดสถิติผลการตรวจสุขภาพข้าราชการ พอ. โครงการดำเนินการโดยคณก.สร้างเสริมสุขภาพกำลังพล พอ.ร่วมกับกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ พ.ย.๖๒, ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กวป.พอ.ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0074
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0020
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0007
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0088
 
27112562 ๑๙๑๒๐๒ 0089
 
 
 
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008