พล.อ.ต.เกรียงไกร โสธรชัย รอง จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิด"โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ.ปี ๖๒" ซึ่งจัดโดย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ ส.ค.๖๒  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในสถานพยาบาลของ ทอ.และบำบัดฟื้นฟูฯ เชิงรุกในทหารกองประจำการ ทอ.กลุ่มเสี่ยง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ครูฝึกร้อย พพ.กรก.พอ.ที่กำกับดูแลหรือปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูฯ ในสถานพยาบาล ทอ.และบำบัดฟื้นฟูฯ เชิงรุกในทหารกองประจำการ ทอ.ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชั้นยศ จ.ต. - น.อ.จำนวน ๔๐ คน
2282562 1 ๑๙๐๘๒๖ 0024
 
2282562 1 ๑๙๐๘๒๖ 0027
 
2282562 1 ๑๙๐๘๒๖ 0033
 
2282562 1 ๑๙๐๘๒๖ 0002
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008