พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์  อนุโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ร่วมฟังบรรยายความรู้"การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่Healthy Organization"บรรยายโดย อาจารย์ สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการด้านโภชนาการ ซึ่งจัดโดยคณกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ กองเวชศาสตร์ป้องกันฯ ในวันพุธที่ ๒๔ ก.ค.๖๒ ,๑๓๐๐-๑๖๐๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กวป.พอ. กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้ "การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนวัยทำงานในองค์กร ด้วยการวางระบบ Intervention & Tools เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ Healthy Organization" และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาร่วมกัน ขยับองค์กรสู่การเป็น องค์กรสุขภาพดีกันเถอะ"
 
 2472562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0088
 
2472562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0093
 
2472562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0017

2472562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0019
 
2472562 1 ๑๙๐๗๓๑ 0089
 
 
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008