กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ พอ. ปี ๒๕๖๓ และการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการพอ. ปี ๒๕๖๔ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ " ความท้าทายของทิศทางการพัฒนา พอ." โดย พล.อ.ท.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ จก.พอ. และการบรรยาย เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ทอ. สู่ PMQA 4.0 และการเชื่อมโยง PMQA 4.0 กับแผนปฏิบัติราชการ นขต.ทอ. โดย น.อ. ดร.วุฒิภัทร จันทร์สาร วิทยากรจาก สพร.ทอ. ซึ่งมีผู้แทนจาก นขต.พอ.เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ณห้องประชุม ชั้น๓ กวก.พอ
 1872562 1 ๑๙๐๗๒๒ 0102
1872562 1 ๑๙๐๗๒๒ 0052
 
1872562 1 ๑๙๐๗๒๒ 0055
 
1872562 1 ๑๙๐๗๒๒ 0006
 
1872562 1 ๑๙๐๗๒๒ 0010
 
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008