พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค” เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิ.ย.๖๒, ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กวป.พอ.โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ และกำจัดยุงลายพาหะนำโรค” โดยวิทยากร คุณศิริมา ธนานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณธนิดา สุวรรณโบสด นักกีฎวิทยา เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และกระตุ้นจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้แทน นขต.ทอ.และผู้ดูแลบ้านพักอาศัยข้าราชการ ทอ. ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
 
 2562562 ๑๙๐๖๒๖ 0044
 
2562562 ๑๙๐๖๒๖ 0064
 
2562562 ๑๙๐๖๒๖ 0067
 
2562562 ๑๙๐๖๒๖ 0018
 
2562562 ๑๙๐๖๒๖ 0043
 
 
  
ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ท.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008