พลอากาศตรี ไกรเลิศ เธียรนุกุล เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะประธาน คณะกรรมการ อำนวยการขับเคลื่อนกรมแพทย์ทหารอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินกลุ่มกิจกรรม ฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในการนี้ได้มีการบรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ พอ. ปี๖๒ (รอบ ต.ค๖๑-มี.ค.๖๒) ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงาน การนำเสนอมาตรฐานงานตามแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลความรู้ (KCF) การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และการนำเสนอผลงานที่ส่งประกวดประเภท KM ๓ กลุ่ม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลกลุ่มกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008