พลอากาศตรี เกรียงไกร  โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำวิทยากรโรคเอดส์ของกองทัพอากาศ” ให้แก่ข้าราชการ ที่ทำหน้าที่ฝึกทหารกองประจำการ จำนวน ๔๖ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีแนวทางและสามารถเป็นวิทยากร รวมถึงสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศและเอดส์ แบบมีส่วนร่วมได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์พนมพร ห่วงมาก และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมวรบุรีอยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จว.พระนครศรีอยุธยา

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008