พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ กรมแพทย์ทหารอากาศประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นบุคลากร กรมแพทย์ทหารอากาศ  ณ ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน ๘๕ คน  ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านกำลังพล ข้อ ๑.๓ ส่งเสริมการจัดการความรู้และขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และนำระบบงานการจัดการความรู้กองทัพอากาศมาใช้ ตลอดจนประเมินความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐานงาน และทักษะกำลังพล มุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง สุวิมล  สมัตถะ คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ฯ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง "แนวทางการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ (KMS)" และฝึกปฏิบัติ "การใช้งานระบบการจัดการความรู้(KMS)"  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองวิทยาการ กรทแพทย์ทหารอากาศ

 

1

2 323

3

4

5

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช   หมายประดิษฐ  นทสส.พอ. โทร 2-0008