พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศ และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบชีวะจิตตะสังคมบำบัด ( Bio-Psycho-Social Model ) กับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

9

2

5

6

7

8

3

4

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008