พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบชีวะจิตตะสังคมบำบัด ( Bio-Psycho-Social Model ) กับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

4

 1

8

2

3

5

6

7

 

9

 

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008