พลอากาศตรีเกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ/รองประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมผู้ให้คําปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของกองทัพอากาศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการให้คําปรึกษาแก่ผู้ที่เข้ามารับการตรวจเลือดด้วยความสมัครใจ ให้ความรู้แก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ตลอดจนผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล รวมถึงผู้ปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและผู้สนใจ จํานวน ๔๖ คน ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ณ โรงแรมอยุธยาริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 333

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008