พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษ์ เจ้ากรมแพทย์ ทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กรมแพทย์ทหารอากาศร่วมกับ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมในวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติปี ๖๑ “พอ.ใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลพอ. มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ทั้ง ๔ ด้านอาหาร อารมณ์ ออกกำลังกายและสิ่งแวดล้อมโดยสร้างแรงจูงใจให้เกิดการดูแลตนเอง  ปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและกระตุ้นการออกกำลังกายกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายความรู้ “ ความสำคัญของอาหารสุขภาพ” โดย พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ “อารมณ์กับภาวะสุขภาพ” โดยนักจิตวิทยา จาก สวบ.ทอ. น.อ.หญิง อุบลรัตน์ หร่ายเจริญ “เมนูชูสุขภาพ” โดย หน.ฝ่าย โภชนาการ รพ.ภูมิพลฯ และ “พอ.Boot Camp”โดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจาก Fil-d Fitness มีซุ้มกิจกรรมให้ความรู้และร้านค้าอาหารสุขภาพหลากหลายให้เลือกซื้อผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างกรมแพทย์ทหารอากาศจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๐ คน ในวันพุธที่ ๒๘ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๑๓๐น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กวป.พอ.

1

5 1

3

6

5 2

2

 

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008