พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานตรวจเยี่ยม และคณะตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอความต้องการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุรพรัตน์ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

1

2

'3

4

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008