พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานตรวจเยี่ยม และคณะตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอความต้องการของ โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) พอ. กองส่งกำลังบำรุง กองบังคับการ พอ. กองบริการ พอ. และ แผนกการเงิน พอ. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงาน ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

1.2

22112561 1 ๑๘๑๑๒๓ 0072

1.1

4

3

2

 

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008