พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้องและเสนอความต้องการของ กองกำลังพล กองบังคับการ พอ. ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ พอ. และ กองเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสำนักงาน ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

2

9 11 1 333

19112561 1 181119 0069

4

5

1

 

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008