พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิทยาการเจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

1 333

 

2

 

3

 

4

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.วีรเดช  หมายประดิษฐ นทสส.พอ. โทร 2-0008