พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปการทำงาน ปัญหาข้อขัดข้องของ กองเวชบริภัณฑ์ พอ. กองวิทยาการ พอ.และ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ.วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงาน วพอ.พอ.

1

2

3

4

5

6

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : พ.อ.ต.เฉลิมวงศ์  อัมพวา ช่วยราชการ นทสส.พอ. โทร 2-0008