พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิทยาการเจ้าหน้าที่บำบัดผู้ติดยาเสพติด ทอ.ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ ชั้น ๓ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

3

 1

4

2

5

7

8

9

6

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008