พล.อ.ต.ไกรเลิศ เธียรนุกูล เสธ.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเวชระเบียนและการให้รหัสโรค และหัตถการ ICD-10,ICD-9 เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๖๑ ณ ห้องเรียนสารสนเทศ ชั้น ๕ อาคารคุ้มเกศ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

 

1 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008