พล.อ.ต.เกรียงไกร โสธรชัย  รอง จก.พอ. เป็นประธานพิธีปิดและร่วมรับฟังบรรยายสรุปการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม วพอ.พอ

 

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008