พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับนโยบายผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ ให้กรมแพทย์ทหารอากาศดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ แก่ บุคลากรกองทัพอากาศ ซึ่งเน้นผู้ประกอบการด้านอาหารที่สำคัญให้กับกำลังพล โดยร่วมกับกองเวชศาสตร์ป้องกัน  กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการอบรมเป็นครั้งที่ ๒ ให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ” กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่อง “ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ” โดยเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ ”การจัดเมนูอาหารสุขภาพ” โดยหัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกรมพลาธิการทหารอากาศ กรมสวัสดิการทหารอากาศและ กรมกำลังพล จำนวนทั้งสิ้น ๕๘ คน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน  กรมแพทย์ทหารอากาศ

 1

7

2

3

4

5

6

8

9

10

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008