พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์  เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองและปิดการศึกษา หลักสูตรพลพยาบาล รุ่นที่ ๑๐๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางกาแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 1

2

3

4

5

6

8

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008