พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์  จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับนโยบายผู้บังคับบัญชาการทหารอากาศ ให้กรมแพทย์ทหารอากาศดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ แก่ บุคลากรกองทัพอากาศ ซึ่งเน้นผู้ประกอบการด้านอาหารที่สำคัญให้กับกำลังพล โดยร่วมกับกองเวชศาสตร์ป้องกัน  กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง “ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ” กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้เรื่อง “ความสำคัญของอาหารต่อสุขภาพ” โดยเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ ”การจัดเมนูอาหารสุขภาพ” โดยหัวหน้าฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการพนักงานราชการ และลูกจ้าง ของกรมพลาธิการทหารอากาศ และกรมสวัสดิการทหารอากาศ จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน  กรมแพทย์ทหารอากาศ

 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008