พลอากาศตรี เกรียงไกร โสธรชัย เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามและประเมินผลกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.พอ. โทร 2-0008