เว็บไซต์อินทราเน็ต กรมแพทย์ทหารอากาศ

 Logo Line

 

 
RTAF VPN

​​​​​+ ​ติดตั้งโปรแกรมแล้ว


    - เริ่มใช้งาน RTAF VPN

 

+ ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม​


    - ดาวน์โหลดโปรแกรม​​


​ ​   - คู่มือการติดตั้งและใช้งาน RTAF VPN

 
 icon bullet blue หน่วยงานกรมแพทย์ทหารอากาศ อินทราเน็ตเว็บไซต์
 
    ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ (ศปพ.พอ.)
 
    กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวป.พอ.)
 
    กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวก.พอ.)
 
    กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวภ.พอ.)
   
icon bullet blue เว็บไซต์อื่นๆ กรมแพทย์ทหารอากาศ
    - KM พอ. (http://medical.km.is.rtaf.mi.th)
    - ระบบการจัดการความรู้ KM Portal กรมแพทย์ทหารอากาศ 
 
    - ระบบการจัดการความรู้ KM Portal โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.  
 
    - ระบบการจัดการความรู้ KM Portal โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
 
    - อินทราเน็ตเว็บไซต์ พอ. 
 
    - E-learning พอ. 
 
    - วารสารแพทยสารทหารอากาศ 
 
    - สื่อสังคมออนไลน์ ทอ. (RTAF Social)  
 
 

 

 

Logo Line