205600

 ทำเนียบเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

1 กรอบ 01 2 กรอบ 01 3 กรอบ 01 4 กรอบ 01

พลอากาศตรี หลวงวีรเวชพิสัย

พลอากาศตรี เจือ ปุญโสนี พลอากาศโท บัว ศิริทรัพย์ รรก. พลอากาศตรี ตระกูล ถาวรเวช
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๓ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๔
๑๕ ต.ค.๒๔๘๓ - ๑๔ ม.ค.๒๔๙๒  ๑๕ ม.ค.๒๔๙๒ - ๒๖ ก.พ.๒๕๐๑  ๒๗ ก.พ.๒๕๐๑ - ๒๐ พ.ค.๒๕๐๒  ๒๑ พ.ค.๒๕๐๒ - ๓๑ มี.ค.๒๕๑๘

 

1 กรอบ 01 2 กรอบ 01 3 กรอบ 01 4 กรอบ 01

พลอากาศโท ระวิง สมบูรณ์วณิชย์

พลอากาศโท น้อย ปาณิกบุตร พลอากาศโท ชลิต จุลโมกข์ พลอากาศโท ยิ้ม ศุขตระกูล 
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๕ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๖ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๗ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๘
๑ เม.ย.๒๕๑๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๐   ๑ ต.ค.๒๕๒๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๒ ๑ ต.ค.๒๕๒๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๓  ๑ ต.ค.๒๕๒๓  - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๖

 

1 กรอบ 01 2 กรอบ 01 3 กรอบ 01 4 กรอบ 01

พลอากาศโท จีรัง จุลชาต

พลอากาศโท ประกอบ บุรพรัตน์ พลอากาศโท ประพัตรา ตัณฑ์ไพโรจน์ พลอากาศโท กิตติ เย็นสุดใจ
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๙ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๐ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๑ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๒
๑ ต.ค.๒๕๒๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๒๙   ๑ ต.ค.๒๕๒๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๒ ๑ ต.ค.๒๕๓๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๔ ๑ ต.ค.๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๖

 

1 กรอบ 01

1 กรอบ 01

1 กรอบ 01 1 กรอบ 01

พลอากาศโท ธวัชชัย เฟื่องวุฒิราญ

พลอากาศโท สญชัย ศิริวรรณบุศย์ พลอากาศโท วิโรจน์ วงศ์วิเศษ พลอากาศโท ชวัช ชูธงชาติ
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๓ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๔ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๕ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๖
๑ ต.ค.๒๕๓๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๗   ๑ ต.ค.๒๕๓๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๓๙ ๑ ต.ค.๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๑ ๑ ต.ค.๒๕๔๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๒

 

1 กรอบ 01 1 กรอบ 01 1 กรอบ 01 1 กรอบ 01

 พลอากาศโท อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์

 พลอากาศโท ชัชวาล ณ นคร พลอากาศโท อภิชาติ โกยสุขโข พลอากาศโท อมร แสงสุพรรณ
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๗ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๘ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๑๙ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๐
๑ ต.ค.๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘   ๑ ต.ค.๒๕๔๘ - 30 ก.ย.๒๕๕๐ ๑ ต.ค.๒๕๕๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๒  ๑ ต.ค.๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๔

 

1 กรอบ 01

1 กรอบ 01 1 กรอบ 01 1 กรอบ 01

พลอากาศโท วราวุธ คันธา

พลอากาศโท ชูพันธ์ ชาญสมร พลอากาศโท ธีรภาพ เสนะวงษ์ พลอากาศโท สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๑ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๒ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๓ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๔
๑ ต.ค.๒๕๕๔ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๖   ๑ เม.ย.๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๖  ๑ ต.ค.๒๕๕๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๗   ๑ ต.ค.๒๕๕๗ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๘

 

1 กรอบ 01 1 กรอบ 01 1 กรอบ 01 1 กรอบ 01

  พลอากาศโท ศักดา สุจริตธรรม

 พลอากาศโท กัมปนาท วีรกุล พลอากาศโท อนุตตร จิตตินันทน์ พลอากาศโท นิรันดร พิเดช
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๕ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๖ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๗ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๘
 ๑ เม.ย.๒๕๕๘ - ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙   ๑ เม.ย.๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙  ๑ ต.ค.๒๕๕๙ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐   ๑ ต.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑

 

1 กรอบ 01 1 กรอบ 01 1 กรอบ 01 1 กรอบ 01
พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์  พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย

พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา

พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๒๙ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๓๐ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๓๑ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลำดับที่ ๓๒
 ๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒   ๑ ต.ค.๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓  ๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔   ๑ ต.ค.๒๕๖๔ - ปัจจุบัน