ผู้บังคับบัญชา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

63078

พลอากาศโท เกรียงไกร  โสธรชัย

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 
 

63099

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์  อนุโรจน์

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 
 

                                           

63100

พลอากาศตรี วิษณุ  ภู่ทอง

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 
 

                     

63101

นาวาอากาศเอก ชวลิต  ดังโกสินทร์

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ