ผู้บังคับบัญชา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 boss65

พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

 

1 

พลอากาศตรี วิษณุ  ภู่ทอง

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

                                           

                                             4

พลอากาศตรี ชวลิต  ดังโกสินทร์

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

                     

                                              3

นาวาอากาศเอก นภ  ตู้จินดา

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ