ผู้บังคับบัญชา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

                                                                                           1

พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

 

b264

พลอากาศตรี ทวีพงษ์  ปาจรีย์

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

                                           

63100

พลอากาศตรี วิษณุ  ภู่ทอง

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

                     

63101

นาวาอากาศเอก ชวลิต  ดังโกสินทร์

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ