ผู้บังคับบัญชา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

2 

พลอากาศโท วรงค์  ลาภานันต์

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

 

                                           1

                                                                                     พลอากาศตรี เพชร  เกษตรสุวรรณ

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

                                           

                                             4

พลอากาศตรี ชวลิต  ดังโกสินทร์

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

                     

                                             00 1114 1

 

นาวาอากาศเอก นคร  บุญมี

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ