ผู้บังคับบัญชา

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

2 

พลอากาศโท เพชร  เกษตรสุวรรณ

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

 

                                           1

                                                                                    พลอากาศตรี ชวลิต  ดังโกสินทร์

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

                                           

                                             4

พลอากาศตรี ชัยยา จันทร์ใส

เสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

                     

                                             00 1114 1

นาวาอากาศเอก นคร  บุญมี

รองเสนาธิการ กรมแพทย์ทหารอากาศ