หน่วยขึ้นตรง พอ.

 Logo Line


   
 

  logo.1     • กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

  logo.2     • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

 logo.3    • โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

  logo.4     • ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

  logo.5     • กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

  logo.1    • กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

  logo.1    • กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

  logo.6   • โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

  logo.7     • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 
 

  logo.1    • แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ

  logo.1      • กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

 

ร.อ.หญิง วิรัชชิณีย์  หลวงเรื่อง  นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ๑ กองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ  พอ. ช่วยราชการ น.ประชาสัมพันธ์ พอ. โทร ๐-๒๕๓๔-๕๔๒๒

 

Logo Line