หน่วยขึ้นตรง พอ.

 Logo Line


   
  • กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
  • แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 

 

ร.อ.หญิง วิรัชชิณีย์  หลวงเรื่อง  นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ๑ กองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ  พอ. ช่วยราชการ น.ประชาสัมพันธ์ พอ. โทร ๐-๒๕๓๔-๕๔๒๒

 

Logo Line