โครงสร้างหน่วย

 

ร.อ.หญิง วิรัชชิณีย์  หลวงเรื่อง  นายทหารพยาบาล แผนกปฏิบัติการ๑ กองปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ  พอ. ช่วยราชการ น.ประชาสัมพันธ์ พอ. โทร ๐-๒๕๓๔-๕๔๒๒