logo medical b

 

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

 

วิสัยทัศน์

          "องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน"

 

อ้างอิง: แผนปฏิบัติราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
 
 
ภารกิจ
         กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงานติดตาม กำกับการ วิจัย พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ทหาร การแพทย์ทั่วไป เวชศาสตร์ป้องกัน การปฏิบัติการป้องกันสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี การผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ และการพัสดุด้านการแพทย์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการแพทย์ มีเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
อ้างอิง: พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒