เว็บไซน์อินทราเน็ต กรมแพทย์ทหารอากาศ

 Logo Line

 

 
RTAF VPN

​​​​​+ ​ติดตั้งโปรแกรมแล้ว
    - เริ่มใช้งาน RTAF VPN

+ ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม​
    - ดาวน์โหลดโปรแกรม​​
​ ​   - คู่มือการติดตั้งและใช้งาน RTAF VPN​​​

     
 icon bullet blueหน่วยงานกรมแพทย์ทหารอากาศ อินทราเน็ตเว็บไซต์
    ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ (ศปพ.พอ.)
    กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวป.พอ.)
    กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวก.พอ.)
    กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ (กวภ.พอ.)
   
      
icon bullet blue อินทราเน็ตเว็บไซต์  กรมแพทย์ทหารอากาศ
    - KM พอ. (http://medical.km.is.rtaf.mi.th)
    - KM Portal พอ. (http://medical.km.rtaf.mi.th)  และ RTAF Social  http://social.km.rtaf.mi.th/
    - อินทราเน็ตเว็บไซต์ พอ. (http://www.medical.is.rtaf.mi.th)
    - E-learning พอ. (https://medical.elearning.is.rtaf.mi.th)
    - วารสารแพทยสารทหารอากาศ (http://www.medicalgazette.rtaf.mi.th)
 
 
 

 

 

Logo Line