logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 64 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย(23/12/62)