logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น NSPIRATION จำนวน 48 เครื่อง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน 32 เครื่อง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพล

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการ

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างซ่อม