logo medical b

 

จัดซื้อ - จัดจ้าง

กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๒๘ รายการ ๑ เรื่อง (13/01/63)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อ เครื่องช่วยฟัง (25/12/62)

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อ ยา FENOFIBRATE 200 MG.MICRONIZED

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อ ยา จำนวน ๒ รายการ

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อ INSECT REPELLENT,PERSONAL APPLICATION,33%,50 ML

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๓ รายการ ๑ เรื่อง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการ ปี ๖๓

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

• เปลี่ยนแปลงแผน atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet 

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่อาคาร ภายใน พอ.จำนวน ๑ งาน

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างซักผ้าผู้ป่วย รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จำนวน ๙ รายการ ๑ เรื่อง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อยา atorvastatin ๔๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet จำนวน ๑,๖๐๑,๙๑๐ TAB

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาทำความสะอาด (อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน) จำนวน ๑ งาน

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อยา จำนวน ๑๘ เรื่อง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ ซื้อน้ำยา ๒๙ รายการ

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT รุ่น NSPIRATION จำนวน ๔๘ เครื่อง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศชนิดเคลื่อนย้ายได้ ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA จำนวน ๓๒ เครื่อง

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลภูมิพล

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างเหมาบริการ

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๖๓ จ้างซ่อม